OBAVEŠTENJE O ZAŠTITI PODATAKA O LIČNOSTI

- LOYALTY KONKURS “DOČEPAJ SE 170.000 NAGRADA” –


Ovo Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti (u daljem tekstu: “Obaveštenje”) primenjuje se prilikom obrade podataka o ličnosti prikupljenih tokom trajanja loyalty programa pod nazivom “Dočepaj se 170.000 nagrada” (u daljem tekstu: “Konkurs”), organizovanog od strane privrednog društva Carlsberg Srbija d.o.o. Čelarevo, sa sedištem u Bačkoj Palanci, u Čelarevu, na adresi ul. Proleterska 17, matični broj: 08684928 (u daljem tekstu „Organizator“).

Ovo Obaveštenje sadrži vrste podataka o ličnosti koje Organizator prikuplja u vezi sa Konkursom, svrhu i osnov obrade podataka o ličnosti, druga lica sa kojima možemo deliti ove podatke, kao i mere koje se preduzimaju kako bi se obezbedila sigurnost podataka.

Takođe, ovde možete pronaći informacije o pravima i izborima učesnika u vezi sa podacima o ličnosti i način na koji učesnici mogu kontaktirati Organizatora kako bi podaci bili ažurirani ili kako bi dobili sve eventualne odgovore na pitanja u vezi predmetne obrade podataka o ličnosti za potrebe Konkursa.

Učešće na Konkursu podleže pravilima ovog Obaveštenja, kao i Pravilima loyalty konkursa “Dočepaj se 170.000 nagrada” koja se nalaze na sledećoj veb-stranici: www.docepajsenagrada.rs

I Podaci o rukovaocu:

Odgovorno lice u smislu člana 4 stav 1 tačka 8 Zakona o zaštiti podataka o ličnosti (rukovalac) je Organizator:
Carlsberg Srbija d.o.o. Čelarevo
matični broj: 08684928
Bačka Palanka, Čelarevo, na adresi ul. Proleterska 17
kontakt: Danijela Savić, e-mail adresa: info@carlsberg.rs


Zastupnik Organizatora:
UNITED MOMENT DOO BEOGRAD-ZEMUN
matični broj: 21041874
Beograd, Zemun, na adresi ul. Aleksandra Dubčeka 26B
kontakt: Ivana Karači, e-mail adresa: office@unitedmoment.rs

II Pravni osnov / svrha obrade

Pravni osnov obrade podataka o ličnosti je izvršenje obaveza propisanih Konkursom, u skladu sa članom 12 stav 1 tačka 2) i 3) Zakona o zaštiti podataka o ličnosti ("Sl. glasnik RS", br. 87/2018).

III Podaci o ličnosti učesnika koji se prikupljaju:

Prilikom pristupanja Veb stranici:

 • ime i prezime;
 • adresu prebivališta;
 • e-mail adresu;
 • kontakt telefon;
 • lična karta;

Prilikom objavljivanja trenutne i konačne liste dobitnika:

 • ime i prezime;

IV Objavljivanje podataka o ličnosti:

Ime i prezime dobitnika će biti objavljeni na navedenoj veb-stranici (www.docepajsenagrada.rs)
Tokom trajanja Konkursa, pre objavljivanja konačne liste dobitnika, podaci svih učesnika objavljuju se na veb-stranici (www.docepajsenagrada.rs) i to: ime i prezime učesnika loyalty programa.

V Rok čuvanja podataka o ličnosti:

Podaci se čuvaju do vremenskog perioda potrebnog za ispunjenje svrhe za koju su prikupljeni – radi ostvarivanje svrhe Konkursa, odnosno dodele nagrade i regulisanje potencijalnih poreskih obaveza, što najduže podrazuma čuvanje podataka do 01.12.2022. godine.
Nakon ovog datuma, svi podaci se nepovratno brišu.
Podaci učesnika koji nisu ujedno i dobitnici (kojima nagrada nije dodeljena) se automatski brišu odmah po završetku Konkursa.

VI Deljenje podataka o ličnosti trećim licima:

Organizator i Zastupnik organizatora će prenositi podatke o ličnostima trećim licima (kurirskoj službi / pošti) samo radi ostvarivanja svrhe prikupljanja podataka - isporuke nagrade.

VII Prava lica na koje se podaci odnose:

Učesnici čiji se podaci prikupljaju u pomenute svrhe, imaju pravo da:

 • (i) traže pristup i pristupaju podacima o ličnosti koje Organizator poseduje o učesnicima;
 • (ii) ažuriraju i traže izmenu netačnih podataka o ličnosti;
 • (iii) ograniče ili ulože prigovor na obradu podataka o ličnosti;
 • (iv) u skladu sa zakonom zahteva brisanje podataka o ličnosti ili sakrivanje identiteta lica na koga se podatak odnosi, dostavljanjem zahteva na e-mail adresu:
 • (v) ulože pritužbu nadležnom nadzornom organu – Povereniku za informacije od javnog značaja i za zaštitu podataka o ličnosti. Kontakt podaci: Bulevar kralja Aleksandra 15, Beograd 11000, e-mail: office@poverenik.rs
 • (vi) opozovu bilo koju prethodno datu saglasnost u vezi sa obradom podataka o ličnosti, bilo kada i bez bilo kakve naplate dostavljanjem opoziva na e-mail adresu: .

VIII Kontakt lica za zaštitu podataka o ličnosti:

Radi ostvarivanja prava učesnika i eventualnih primedbi u vezi sa zaštitom podataka o ličnosti, imenovano lice za zaštitu podataka o ličnosti Organizatora je Danijela Savić, kojoj se učesnici mogu obratiti na e-mail adresi: info@carlsberg.rs

IX Politika kolačića

Prilikom prvog pristupa Veb stranici www.docepajsenagrada.rs dobićete Obaveštenje o politici kolačića.


CARLSBERG SRBIJA DOO