Pravilnik

U skladu sa članom 232 Zakona o obligacionim odnosima (Službeni list SFRJ, br. 29/78, 39/85, 45/89, Službeni list SRJ, br. 31/93, Službeni list SCG, br. 1/2003 i Službeni glasnik RS, br. 18/2020), zastupnici Carlsberg Srbija d.o.o. Čelarevo, sa sedištem u Čelarevu, na adresi Ul. Proleterska 17, matični broj: 08684928 (u daljem tekstu „Organizator“), usvajaju dana 20.06.2022. godine sledeća:

PRAVILA O ORGANIZOVANJU LOYALTY KONKURSA


1. OPŠTE ODREDBE

1.1. Radi organizovanja loyalty konkursa pod nazivom “DoČEPaj se 170.000 nagrada ” (u daljem tekstu „Konkurs”) zastupnici Organizatora donose ova pravila kao što sledi (u daljem tekstu „Pravila“).

1.2. Naziv Konkursa je “DoČEPaj se 170.000 nagrada”.

1.3. Konkurs se organizuje u svrhu promocije proizvoda Organizatora, i to alkoholnog pića robne marke Tuborg.

1.4. Konkurs počinje dana 04.07.2022. godine u 00.00 časova i završava se 29.08.2022. godine u 23.59 časova ili dok traju zalihe.

1.5. Pravila Konkursa će biti objavljena na veb-stranici Organizatora: www.docepajsenagrada.rs i sprovodiće se registrovanjem naloga navedenoj veb-stranici, pod uslovima bliže opisanim u ovim Pravilima.

1.6. U toku trajanja Konkursa se dodeljuju 176.100 nagrada, i to na osnovu ispunjenih uslova, odnosno sakupljenih Tuborg čepova.

1.7. Konkurs se organizuje na teritoriji Republike Srbije

1.8. Predmet Konkursa je sakupljanje čepova i zamena čepova za dostupne poklone koji se nalazi na veb-stranici www.docepajsenagrada.rs, a na način opisan ovim Pravilima.

2. PRAVO UČEŠĆA NA LOYALTY KONKURSU

2.1. Pravo učešća na Konkursu imaju sledeća lica:

 • (i) lica koja su navršila 18 godina života;
 • (ii) državljani Republike Srbije;
 • (iii) sa prebivalištem na teritoriji Republike Srbije
(u daljem tekstu: “Učesnik”);

2.2. Pravo učešća na Konkursu nemaju sledeća lica:

 • (i) Lica koja su u radnom odnosu ili su po drugom pravnom osnovu angažovana na radu kod Organizatora, kao ni njihovi članovi uže porodice (supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca);
 • (ii) Lica koja su u radnom odnosu ili su po drugom osnovu angažovana kod pravnih i/ili fizičkih lica koja na bilo koji način učestvuju u organizovanju Konkursa i/ili imaju pristup podacima vezanim za priređivanje Konkursa, kao ni njihovi članovi uže porodice (supružnici ili vanbračni partneri, roditelji i deca).

3. MEHANIZAM LOYALTY KONKURSA

3.1. Pravo na učešće u Konkursu stiče se kupovinom ambalaže Tuborg 0.33l NRGB i Tuborg 0.5l RGB proizvoda (staklena ambalaža) (u daljem tekstu: “Tuborg”) u veleprodajnim i maloprodajnim objektima na teritoriji Republike Srbije.
Tuborg proizvod ambalaže limenke od 0.5l ne ulazi u loyalty konkurs.

3.2. Nakon kupovine Tuborg proizvoda Učesnik mora da sačuva čep.

3.3. Nakon kupovine Tuborg proizvoda i sakupljenih čepova Tuborg proizvoda potrebno je da Učesnik preduzme sledeće korake:
Ukoliko želi da čepove zameni za nagrade: Tuborg limenka, čaša ili majica, onda odlazi u najbliži objekat u kojem je moguća zamena i vrši zamenu. Spisak svih objekata u kojima je moguća zamena biće istaknut na veb stranici www.docepajsenagrada.rs
Ukoliko želi čepove zameni za ostale, vrednije nagrade onda je potrebno da pristupi stranici www.docepajsenagrada.rs (u daljem tekstu: “veb-stranica”) i potvrdi da ima navršenih 18 godina. Ukoliko odgovori negativno na pitanje da li ima navršenih 18 godina, Učesnik će biti blokiran od dalje komunikacije sa nalogom.

3.3.1. Unese identifikacione podatke, i to: ime, prezime, imejl-adresu, adresu prebivališta, kontakt telefon, broj lične karte, čime će ujedno i izvršiti registracija naloga na veb-stranici.

3.3.2. Učesnik može da se upozna se sa dostupnim Pravilima Konkursa, kojima Učesnik može pristupiti pristupom na sekciju pod nazivom “Pravilnik” koji se nalazi na veb-stranici kao i pratećem obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti koji se nalazi u sekciji “Zaštita podataka o ličnosti” (u daljem tekstu: “Obaveštenje o zaštiti podataka o ličnosti”), te označi da se slaže sa istim. U ovom slučaju korisnik ne treba da se registruje na web sajtu www.docepajsenagrada.rs

3.4. Čep sa Tuborg piva mora biti sačuvan do predaje kurirskoj službi ili zamene u objektu, kao i neoštećen. Čepovi koji su značajnije oštećeni i za koje se ne može pouzdani utvrditi da su čepovi od Tuborg proizvoda biće diskvalifikovani.

3.5. Čepovi koji će biti priznati su samo čepovi koji su dostupni na tržištu i nalaze se na Tuborg 0.33l NRGB i Tuborg 0.5l RGB. Prikaz Tuborg čepa koji se priznaje kao ispravan:
validan čep

3.6. U posebnoj sekciji na veb-stranici biće prikazani svi Učesnici sa trenutnim brojem bodova, pod nazivom “Učesnici”.

3.7. Nakon svakog ponovnog sakupljanja Tuborg čepova, potrebno je da Učesnik pristupi veb-stranici i preduzme korake navedene u članu 3 ovih Pravila.

3.8. Korisnik prilikom prve registracije dobija na uneti svoj email username i password sa kojim se u budućnosti prijavljuje i unosi nove broj sakupljenih čepova.

3.9. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju bilo kakvih tehničkih nedostataka prilikom korišćenja veb-stranice, bez obzira na uzrok tehničkog nedostatka, ali će u svakom slučaju angažovati stručno lice u cilju pružanja tehničkih usluga vezano za organizaciju i sprovođenje Konkursa.

3.10. Korišćenje bilo kakve vrste kompjuterskog koda, virusa, ili bilo čega što može ometati, onemogućiti, naneti štetu, ili zloupotrebiti učestvovanje u Konkursu je zabranjeno. Takvi postupci predstavljaju osnov za eliminaciju Učesnika.

3.11. U slučaju da se ustanovi da je korisnik upisao broj čepova koje ne poseduje biće trajno eliminisan iz loyalty konkursa i neće mu biti omogućeno da ponovo napravi nalog.

4. IZBOR ZAMENE ČEPOVA ZA NAGRADE

4.1. Vrednost nagrada u čepovima:

 • Uz sakupljenih 5 čepova ostvaruje se pravo na poklon Tuborg limenka (100.000kom)
 • Uz sakupljenih 7 čepova ostvaruje se pravo na poklon Tuborg čaša. (60.000 kom)
 • Uz sakupljenih 15 čepova ostvaruje se pravo na poklon majica. (10.000 kom)
 • Uz sakupljenih 30 čepova ostvaruje se pravo na poklon peškir. (5.000kom)
 • Uz sakupljenih 60 čepova ostvaruje se pravo na poklon stolica na rasklapanje. (1.000kom)
 • Uz sakupljenih 80 čepova ostvaruje se pravo na poklon kofer za putovanje. (100kom) (u daljem tekstu: „Nagrade“)

4.2. Tokom Konkursa Učesnici koji su sakupili određeni broj čepova, u skladu sa prikazanim vrednostima Nagrada u prethodnom stavu, imaju pravo da se prijave za određenu nagradu.

4.3. Učesnik će moći na sajtu da unese broj sakupljenih čepova i da izabere jednu nagradu od ponuđenih.

4.4. Nakon što korisnik izabere nagradu, nagrada se rezerviše.

4.5. Svaki Učesnik može da izabere samo tri (3) bilo koje nagrade koje se nalaze na web sajtu (peškir, stolica na rasklapanje, kofer), odnosno maksimalan broj čepova koji će moći da unese prilikom prijave/registracije na docepajsenagrada.rs sajtu je 240.

4.6. Kurirska služba, prema spisku prijavljenih dobitnika i uz prethodnu najavu, odlazi na adrese dobitnika da preuzme čepove.
Kurirska služba će u zavisnosti od broja prijavljenih lica po danu planirati vremenski redosled isporuke, u roku od 2-7 radnih dana.

4.7. Dobitnik predaje čepove kuriru i dobija slip kao dokaz da je predao čepove

4.8. Nakon provere da je dobitnik poslao tačan broj čepova, u roku od 2-7 radnih dana od preuzimanja, dobitniku će biti isporučena nagrada koju je rezervisao.

4.9. Momentom odabira Nagrade, Učesnik postaje dobitnik izabrane Nagrade, a njegovo ime i prezime, ostvareni broj bodova (iskorišćeni i neiskorišćeni) i izabrana Nagrada će biti objavljena u konačnoj listi dobitnika na veb-stranici.

4.10. Podaci dobitnika iz prethodnog stava biće objavljeni putem veb-stranice.

4.11. Jedan Učesnik može izabrati više Nagrada ukoliko za to ima odgovarajući broj čepova. Izabrane Nagrade se ne mogu naknadno zameniti za drugu Nagradu, robu ili novac.

4.12. Kriterijum za zamenu čepova za Nagrade je da su željeni pokloni dostupni u momentu izbora Učesnika i da Učesnik ima odgovarajući broj čepova za njihovu vrednost.

4.13. Svakog dana, u svakom trenutku, na veb-stranici se može videti lista dobitnika, sa navedenim podacima iz člana 4.3, u sekciji “Nagrađeni”.

4.14. Na kraju Konkursa, lista dobitnika iz sekcije “Nagrađeni” će biti zamenjeni za listu konačnih dobitnika, uz objavljivanje sledećih podataka: Ime i prezime i izabrana Nagrada.

5. PREUZIMANJE NAGRADA

5.1. Na sajtu će biti istaknuta lista objekata u kojima je moguće preuzeti nagrade – Tuborg Limenka, Tuborg čaša i Tuborg majica. Za ove nagrade nije potrebna prijava na sajt, već dobitnik odlazi u objekat i na licu mesta menja čepove za nagrade.

5.2. Dobitnici nagrada Peškir, stolica na rasklapanje i kofer – se prijavljuju na sajt na način opisan u članu 4.

5.3. Organizator će kontaktirati dobitnike nagrada peškir, stolica na rasklapanje, kofer shodno članu 4. ovih Pravila najkasnije u roku od 10 dana od dana objave konačnih dobitnika na kraju Konkursa, kada je potrebno da Učesnici dalje Organizatoru dostave podatke neophodne za dostavljanje Nagrade i adresu na koju žele da Nagrada koju su osvojili bude isporučena. U slučaju da Organizator nije u mogućnosti da u navedenom periodu stupi u kontakt sa određenim dobitnikom, smatraće se da isti ne prihvata Nagradu i neće imati nikakva prava prema Organizatoru po osnovu ovog Konkursa. Isporuka nagrada će biti izvršena u roku od 30 dana od dana završetka konkursa. Organizator konkursa je dužan da jednom pokuša dostavu nagrade, te ukoliko ne bude uspešna, nagrada ostaje nedodeljena.

5.4. Prilikom obaveštavanja iz prethodnog stava, Organizator će obavestiti dobitnika o načinu isporuke Nagrade i svim eventualnim informacijama u vezi sa Konkursom. Prilikom preuzimanja izabrane Nagrade, dobitnik dokazuje svoj identitet podnošenjem na uvid važećeg ličnog dokumenta iz kog je vidljivo ime, prezime i JMBG lica koje je prijavljeno prilikom kontaktiranja sa Učesnikom. Ukoliko je iz ličnog dokumenta vidljivo da dobitnik ne ispunjava uslove iz člana 2 ovih Pravila, Nagrada će ostati nedodeljena.

5.5. Učesnici koji su dali netačne ili nepotpune podatke gube pravo na Nagradu.

5.6. Učesnici koja su dali netačne ili tuđe podatke isključivo odgovaraju za takvu zloupotrebu podataka.

5.7. Dobitnik je dužan da sačuva čepove i preda ih kurirskoj službi.

5.8. U slučaju da iz bilo kog razloga dobitnik ne može da preuzme Nagradu, Nagrada ostaje nedodeljena.

5.9. Organizator ne snosi odgovornost u slučaju da ne može da stupi u kontakt sa dobitnikom iz razloga koji ne spadaju u odgovornost Organizatora, kao ni u slučaju da se dobitnik ne oglasi, kako bi potvrdio da je obavešten o prijemu Nagrade.

5.10. Nagrade su neprenosive, a u slučaju da dobitnik nije u mogućnosti da Nagradu iskoristi, nema pravo da iste prenese na treća lica, već će iste biti nedodeljene.

5.11. Ukoliko Učesnik nije u mogućnosti, iz bilo kog razloga da prihvati Nagradu, Organizator zadržava pravo na Nagradu i nagrada ostaje nedodeljena.

5.12. Sve ostale detalje u vezi sa Nagradom, a koji ovde nisu navedeni, Organizator će blagovremeno saopštiti dobitniku.

6. LIČNI PODACI

6.1. Prihvatanjem uslova Konkursa u skladu sa članom 3.3.2. ovih Pravila, odnosno učestvovanjem na Konkursu svaki učesnik prihvata prava i obaveze iz ovih Pravila i daje svoju izričitu saglasnost da prima e-mail poštu u vezi sa učestvovanjem na Konkursu.

6.2. Učesnici na Konkursu pristaju da se podaci i materijali koji sadrže lične podatke i zapise, koje stavljaju na raspolaganje Organizatoru i to putem prijave na Konkurs, čuvaju, beleže i objavljuju i na drugi način obrađuju isključivo u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, drugim primenjivim zakonima i ovim Pravilima i Obaveštenju o zaštiti podataka o ličnosti i u svrhu učešća na Konkursu, i isključivo od strane ovlašćenih lica zaposlenih kod Organizatora i drugim licima koji učestvuju u organizaciji ovog Konkursa

6.3. Dobitnicima Nagrada će biti ponuđen formular-pristanak da se njihova imena i lični podaci javno objave, u skladu sa važećim propisima, kao što su: ime, prezime. Takođe, ova izjava će sadržati saglasnost da se navedeni podaci mogu koristiti od strane Organizatora tako da se objave u štampanom / elektronskom mediju, da mogu da se umnožavaju u neograničenom broju primeraka i ponovo objavljuju, a do momenta okončanja Konkursa, odnosno dodele Nagrade, a sve u cilju promocije proizvoda Organizatora.

6.4. Svi podaci o dobitnicima se čuvaju i obrađuju u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti, do 01.12.2022. godine, i to za svrhu regulisanja potencijalnih poreskih obaveza. Nakon ovog datuma, svi podaci se nepovratno brišu. Podaci Učesnika koji nisu ujedno i dobitnici se automatski brišu odmah po završetku Konkursa.

6.5. Učesnik Konkursa ima pravo na uvid u svoje podatke koji su dostavljeni Organizatoru, ima pravo tražiti njihovu izmenu ili brisanje, povući svoj pristanak u vezi sa podacima ili učešćem na Konkursu, u skladu sa Zakonom o zaštiti podataka o ličnosti i Obaveštenjem o zaštiti podataka o ličnosti.
Lice za zaštitu podataka o ličnosti Organizatora je Danijela Savić, e-mail adresa: info@carlsberg.rs

6.6. Učesnici Konkursa u svakom momentu imaju pristup Obaveštenju o zaštiti podataka na ličnosti na veb-sajtu, te se na taj način mogu detaljno informisati o svim pravima u vezi sa prikupljanjem ličnih podataka tokom trajanja Konkursa.

7. PITANJA U VEZI SA KONKURSOM

7.1. Učesnici Konkursa mogu postavljati pitanja u vezi sa Konkursom putem e-mail adrese info@docepajsenagrada.rs. Ili brojeva telefona 0658577560 i 0658577559. Radno vreme korisničkog servisa je radnim danima od 9.00 do 17.00 časova.

8. ZAVRŠNE ODREDBE

8.1. Konkurs se može prekinuti u slučaju da nastupe okolnosti za koje Organizator nije odgovoran, odnosno koje nije mogao predvideti, sprečiti, otkloniti ili izbeći, a koje bitno utiču na sprovođenje i realizaciju Konkursa.

8.2. Učesnici će o eventualnom prekidu Konkursa biti obavešteni putem veb-stranice Organizatora.

8.3. Organizator zadržava pravo da u bilo koje vreme, iz opravdanih razloga, izvrši izmene ovog Konkursa uz obavezu da iste, bez odlaganja, objavi na veb-stranici.

8.4. Organizator ne preuzima odgovornost u slučaju spora između Učesnika Konkursa u vezi sa vlasništvom nad poslatim Kodom, te će Učesnik koji je koristio Kod na kom postoje prava trećih lica biti isključivo odgovoran i obeštetiće kako ta treća lica, tako i Organizatora.

8.5. U slučaju spora između Organizatora i Učesnika Konkursa nadležan je sud u Beogradu.

8.6. Ova Pravila objavljuju se na internet-stranici Organizatora www.dočepajsenagrada.rs.


CARLSBERG SRBIJA DOO